Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Jesteś na: Strona główna / Aktualności

Aktualności

24 MAJ 2018

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L Nr 119, str.1) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi, z siedzibą w Czeladzi przy ul. 17 Lipca 27.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:

drogą elektroniczną poprzez e-mail: iodo@mops.czeladz.pl
telefonicznie pod numerem 32 265-14-42.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

 • zatrudnienia w MOPS (w tym prowadzenia rekrutacji), realizacji umów, w tym świadczenia usług, prowadzenia zamówień publicznych, realizacji praktyk, a także dotyczących osób uczących się,
 • wystawienia faktury, rachunku,
 • dokonywania rozliczeń finansowych,
 • świadczeń z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej w zakresie niezbędnym do przyznania lub odmowy przyznania świadczenia,
 • wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie niezbędny do przyznania lub odmowy przyznania świadczeń,
 • jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w zakresie niezbędnym do przyznania lub odmowy przyznania świadczenia,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie niezbędnym do przyznania lub odmowy przyznania świadczenia,
 • prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • przyznania zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w zakresie niezbędnym do przyznania lub odmowy przyznania zasiłku,
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,
 • wspierania rodziny na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie przyznania rodzinie asystenta rodziny i prowadzeniu wsparcia przez niego,
 • świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie niezbędnym do przyznania lub odmowy przyznania świadczenia,
 • przyznania dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych w zakresie niezbędnym do przyznania lub odmowy przyznania dodatku,
 • przyznania dodatku energetycznego na podstawie ustawy prawo energetyczne w zakresie niezbędnym do przyznania lub odmowy przyznania dodatku,
 • przyznania pomocy materialnej dla uczniów na podstawie ustawy o systemie oświaty w zakresie niezbędnym do przyznania lub odmowy przyznania pomocy,
 • realizacji prac społecznie- użytecznych na postawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy,
 • przyznania karty dużej rodziny na podstawie ustawy o karcie dużej rodziny w zakresie niezbędnym do przyznania lub odmowy przyznania karty,
 • prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 • realizacji programów/projektów realizowanych przez MOPS na zasadach określonych każdorazowo w warunkach realizacji programu/projektu,
 • prowadzenia spraw związanych ze złożonym wnioskiem lub skargą,
 • wydawania zaświadczeń o korzystaniu bądź nie korzystaniu z pomocy MOPS w Czeladzi,
 • uczestnictwa w zajęciach, warsztatach i wycieczkach,
 • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa oraz tworzonych na ich podstawie regulacji wewnętrznych.

4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem obowiązującym w Ośrodku Pomocy Społecznej jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji w/w celów.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

7. Zebrane dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane oraz do celów archiwizacyjnych, przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stanowiącym załącznik do Zarządzenie Nr 29/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2017r.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.

wszystkie aktualności rejestr zmian wiadomości

Redakcja strony: Aktualności Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
 • Pierwsza publikacja:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-02-29 11:00:52
 • Aktualizacja publikacji:Ledwoń Dominik2016-02-29 11:01:17
 • Wytworzenie publikacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-02-29 11:00:52
 • Zatwierdzenie informacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-02-29 11:00:52
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl