Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Jesteś na: Strona główna / Aktualności

Aktualności

02 WRZ 2020

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana na podstawie rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1327 ze zm.) oraz uchwalonego przez Radę Miejską w Czeladzi regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czeladź.

 Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje :

1)

uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2)

wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1)

stypendium szkolne;

2)

zasiłek szkolny.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w następującej formie:

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1)

całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2)

pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wychowanków ośrodków, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2, oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

4. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w ust. 3, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

5. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2, a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych także w formie, o której mowa w ust. 4, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w ust. 3, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2 i 4, nie jest celowe.

6. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia dochód netto na członka rodziny poniżej 528,00 zł i fakt zamieszkania na terenie gminy Czeladź.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października danego roku szkolnego.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi http://www.mops.czeladz.pl/formy_pomocy/aktualnosci_stypendia

Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ( z m-ca sierpnia), lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów.
Faktury za zakup artykułów szkolnych obowiązują od miesiąca sierpnia.

Szczegółowych informacji dotyczących możliwości uzyskania stypendium lub zasiłku szkolnego udziela Dział Administracji i Świadczeń nr tel. 32 265 14 42, pokój nr 10.

 

wszystkie aktualności rejestr zmian wiadomości

Redakcja strony: Aktualności Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
  • Pierwsza publikacja:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-02-29 11:00:52
  • Aktualizacja publikacji:Ledwoń Dominik2016-02-29 11:01:17
  • Wytworzenie publikacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-02-29 11:00:52
  • Zatwierdzenie informacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-02-29 11:00:52
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl