Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Jesteś na: Strona główna / Formy Pomocy / Zespół Interdyscyplinarny / Obszar Działania

Obszar Działania

 

Podstawowe pojęcia :

Przemoc w rodzinie – to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy. Zgodnie z art. 207 §1 Kodeksu karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

Cztery elementy składowe przemocy :

  1. intencjonalne działanie lub zaniechanie działania (wynika z działania człowieka, które nie jest przypadkowe),

  2. jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą,

  3. działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej osoby (np. dobra materialne, osobiste- poczucie bezpieczeństwa, zaufanie),

  4. w wyniku tych działań osoba, wobec której stosowana jest przemoc doznaje cierpienia i szkód (np. fizycznych, psychicznych).

Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Przemocy w Rodzinie - to zespół osób delegowany ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowania procedur oraz standardów.

Grupa Robocza, to zespół osób- przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, powoływana przez Zespół Interdyscyplinarny, w indywidualnych przypadkach, w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

W skład Grupy Roboczej mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie Grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych lub na podstawie porozumień. Udział w pracach Grupy Roboczej jest nieodpłatny.

Procedura „Niebieskie Karty”- to procedura stosowana przez Policję, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służbę zdrowia, oświatę w celu lepszej ochrony osób, które stały się ofiarą przemocy domowej. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „ Niebieska Karta - A”

Formularz „Niebieska Karta” stanowi dokument, w którym zawarte są informacje dotyczące sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, jej rodziny, a także możliwe działania, do realizacji których zobligowani będą przedstawiciele podmiotów realizujących procedurę.

Wzór Niebieskiej Karty określony jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. ust. Nr 209, poz. 1245).

 


Na terenie Czeladzi funkcjonuje
Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany Zarządzeniami Burmistrza Miasta Czeladź nr 127/2018 z dnia 8 maja 2018 r. oraz nr 262/2018 z dnia 4 września 2018r., w którym określony jest skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby.

Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Zwycięstwa 6, 41- 250 Czeladź.

Pokój nr. 14 (I piętro)

Starszy pracownik socjalny: Joanna Guzera, tel. 501 437 707
Starszy pracownik socjalny: Agnieszka Zakrzewska, tel. 510 216 016
Pracownik socjalny: Justyna Czerwińska, tel. 517 660 630

godziny pracy: 7.30 – 15.30 (poniedziałek do 17.00, w tym praca w terenie od 11.00 do 15.00), w piątek od 7.30 do 14.00 (w tym praca w terenie od 11.00 do 13.00)

Od 13.12.2018 r. Zespołem kieruje Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Agnieszka Zakrzewska – pracownik MOPS Czeladź. Zastępcą Przewodniczącego Zespołu jest Pani Joanna Guzera..

Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w   zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”.Procedura "Niebieskie Karty"

Procedura ma charakter interwencyjny – uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in.  dane osób zaangażowanych w sytuację przemocy, formy przemocy i jej skutki oraz opis zaistniałej sytuacji.  Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy. 

Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia tej procedury są jednostki pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, placówki oświaty i ochrony zdrowia.

Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej.  Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.

Zespół Interdyscyplinarny  na rzecz pomocy konkretnej  rodzinie ma możliwość tworzenia grup roboczych. W takiej sytuacji  Niebieska Karta przekazywana jest grupie roboczej, która składa się z przedstawicieli służb i specjalistów współpracujących z rodziną. W jej skład zazwyczaj wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny, jeśli dziecko jest w przedszkolu - wychowawca przedszkolny,  a także psycholodzy bądź terapeuci pracujący z osobami doznającymi przemocy lub stosującymi przemoc, jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista.

Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem.

Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe w tym dane wrażliwe dotyczące osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  W związku z tym może m. in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy. 

Procedura realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.

Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieska Karta”:

Placówki oświatowe na terenie Czeladzi (w przypadku gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym).

Placówki ochrony zdrowia (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010), bez konieczności wykonywania odpłatnej obdukcji).

 

 

Redakcja strony: Obszar Działania Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
  • Pierwsza publikacja:Ledwo Domik2016-02-23 09:07:30
  • Aktualizacja publikacji:Ledwoń Dominik2019-03-15 09:21:24
  • Wytworzenie publikacji:Adrian Drdzeń - kierownik Działu ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej2019-03-15 09:21:12
  • Zatwierdzenie informacji:Adrian Drdzeń - kierownik Działu ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej2019-03-15 09:21:12
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl