Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Jesteś na: Strona główna / Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

 
Wstęp Deklaracji

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki publikowane po 31.12.2017 r. są dostępne.

  • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,

  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), którego wynik można sprawdzić w tym linku: /en/pagecheck2.0/?uuid=fad58aae-90dc-4a3c-8213-5f6890db7a0b

 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobami odpowiedzialnymi są:
Paweł Gzik, Dominik Ledwoń - adres poczty elektronicznej:

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności można za pomocą adresu: .

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .


Dostępność architektoniczna

 

Siedziba główna

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ul. 17 Lipca 27

 

- Budynek trzykondygnacyjny (1 podziemna + dwie naziemne),

dla klientów udostępnione są dwie kondygnacje: parter oraz piętro,

- W budynku siedzibę mają: Dyrekcja, Dział Świadczeń Społecznych, Dział Pomocy
Środowiskowej, Dział Administracji i Świadczeń, Dział Zamówień Publicznych,
Inspektor Ochrony Danych, Dział Finansowo-Księgowy, Punkt Żywienia,

- Budynek posiada dwa wejścia dla klientów, w tym jedno jest przystosowane
dla osób niepełnosprawnych,

- Pracownik punktu ochrony umiejscowionego bezpośrednio przy wejściu głównym do budynku
informuje pracownika danego Działu o konieczności pomocy osobie niepełnosprawnej.
Pracownik Działu pomaga osobie niepełnosprawnej dostać się do wnętrza budynku.
W razie konieczności kieruje się do wejścia z podjazdem, które umiejscowione jest
przy sekretariacie z tyłu budynku,

- Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku,

- Przed wejściem głównym do budynku znajduje się parking, bez wyznaczonych
miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,

- Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

 

Siedziba Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ul. Alfreda Biedermanna 2,

 

- Budynek dwukondygnacyjny, dla klientów udostępnione obie kondygnacje: parter oraz piętro,

- W budynku siedzibę mają: Dział ds. osób starszych i niepełnosprawnych, Dział ds. Wspierania
Rodziny i Asysty Rodzinnej w tym Zespół Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych
Przemocą, Zespół ds. Wspierania Rodziny, Placówka Wsparcia Dziennego Planeta Saturn,

- Budynek posiada dwa wejścia dla klientów, w tym wejście główne przystosowane
dla osób niepełnosprawnych,

- Pracownik punktu ochrony umiejscowionego bezpośrednio przy wejściu głównym do budynku
informuje pracownika danego Działu o konieczności pomocy osobie niepełnosprawnej.
Pracownik Działu pomaga osobie niepełnosprawnej dostać się do odpowiedniego pomieszczenia.
- Podjazd umiejscowiony jest przed wejściem głównym do budynku.

- Wewnątrz budynku znajduje się urządzenie dla osób niepełnosprawnych umożliwiające
przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami,

- Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku,

- Przed wejściem głównym do budynku znajduje się parking, z wyznaczonymi miejscami
parkingowymi dla osób niepełnosprawnych,

- Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

 

Lokal Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ul. 17 Lipca 12

 

- Lokal na parterze Budynku,

- Zarządcą budynku od którego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi wynajmuje
przedmiotowy lokal jest Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZBK Sp. z o.o.

- W budynku siedzibę ma Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, w zakresie którego
znajduje się między innymi obsługa programu 500+, Dobry Start, Funduszu Alimentacyjnego,

- Wejście do lokalu odbywa się bezpośrednio z chodnika publicznego i jest przystosowane
dla osób niepełnosprawnych,

- Pracownik stanowiska umiejscowionego bezpośrednio przy wejściu głównym do lokalu kieruje
osobę niepełnosprawną, zgodnie z celem wizyty,

- Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku,

- Przed wejściem głównym do budynku w którym znajduje się lokal jest parking, z wyznaczonymi
miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych,

- Do lokalu można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

 

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 1

Lokal Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ul. 11 Listopada 8

 

- Lokal na I. piętrze Budynku,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi posiada lokal w użyczeniu od Gminy Czeladź,
częściowym zarządcą przedmiotowego lokalu jest Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego ZBK Sp. z o.o.

- W lokalu siedzibę ma Zespół Pracowników Socjalnych Nr 1,

- Wejście do lokalu nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

- W lokalu nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,

- Do lokalu można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

 

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 2

Lokal Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ul. Dehnelów 40

 

- Lokal na parterze Budynku,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi Wynajmuje lokal od podmiotu prywatnego,
- W lokalu siedzibę ma Zespół Pracowników Socjalnych Nr 2,

- Wejście do lokalu nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

- W lokalu nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,

- Do lokalu można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

 

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 3

Lokal Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ul. Nowopogońskiej 217

 

- Lokal na I. piętrze Budynku,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi Wynajmuje lokal od podmiotu prywatnego,
- W lokalu siedzibę ma Zespół Pracowników Socjalnych Nr 3,

- Wejście do lokalu nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

- W lokalu nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,

- Do lokalu można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Redakcja strony: Deklaracja Dostępności Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
  • Pierwsza publikacja:Ledwoń Dominik2020-09-22 11:24:01
  • Aktualizacja publikacji:Ledwoń Dominik2020-09-23 11:29:14
  • Wytworzenie publikacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2020-09-23 11:28:55
  • Zatwierdzenie informacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2020-09-23 11:28:55
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl