Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Jesteś na: Strona główna / Formy Pomocy / Dodatki Mieszkaniowe / Jak jest wypłacany dodatek mieszkaniowy

Jak jest wypłacany dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Wypłaca się go w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych dodatek wypłacany jest osobie starającej się o dodatek, bezpośrednio. Ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie, starającej się o dodatek.

Kiedy następuje wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego?

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymywana w drodze decyzji administracyjnej, do czasu  uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej, decyzja o przyznaniu dodatku wygasa. W przypadku uregulowania należności w określonym powyżej terminie wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.                                             

Ważne!

Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.
Redakcja strony: Jak jest wypłacany dodatek mieszkaniowy Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
  • Pierwsza publikacja:Anna Mentel - kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej2016-02-22 13:50:28
  • Aktualizacja publikacji:Ledwoń Dominik2016-02-22 13:51:37
  • Wytworzenie publikacji:Anna Mentel - kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej2016-02-22 13:50:28
  • Zatwierdzenie informacji:Anna Mentel - kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej2016-02-22 13:50:28
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl